Beleef het mee!

Deur-Donderen

Deur-Donderen

© Dirk Duijn Powered by:  de Zwerfsteen

Onder auspiciën van:

Deur-Donderen

Parcours

Wikipedia:


Donderen is een dorp in de Nederlandse provincie Drenthe. Het maakt deel uit van de gemeente Tynaarlo.

Het dorp wordt omringd door de dorpen Peize en Bunne ten noorden, Eelde ten oosten, Vries ten zuiden en Norg ten westen. De doorgaande wegen tussen deze plaatsen (de N858 (Donderen-Norg) en

de N386 (Hoogezand-Peize) kruisen elkaar midden in Donderen waardoor het dorp wordt doorsneden. Ten

westen van het dorp stroomt een beekje, de Grote Masloot.

Op 1 januari 2019 woonden er 485 mensen in het dorp. Het dorp heeft een oppervlakte van 1.100 ha.

De oudste geschreven plaatsnamen zijn Dunre (1335) en Donre (1491). Over de betekenis lopen de meningen uiteen: hoogliggend land begroeid met bos, duinhoek of bewoners van het duin, in dit geval zand.

Recentelijke opgravingen hebben aan het licht gebracht dat de vroegste bewoning teruggaat tot ca. 500 v. Chr. (ijzertijd).

Tot in de jaren zestig van de 20e eeuw was ca. 90% van de beroepsbeoefenaren werkzaam in de agrarische sector. Het waren voornamelijk kleine boeren die de gronden rondom het dorp gebruikten voor veeteelt (grasland) en teelt van graan en aardappelen.

In de jaren zestig is een omvangrijke ruilverkaveling gerealiseerd. De percelen werden vergroot en de allerkleinste boeren werden uitgekocht. Dat proces heeft zich voortgezet tot op de huidige dag. Donderen telt nog een klein aantal agrarische bedrijven, voornamelijk werkzaam in de melkveehouderij. Dat bepaalt ook het tegenwoordige grondgebruik: voornamelijk grasland. Daarnaast wordt maïs geteeld en een beperkt aantal percelen is in gebruik voor de teelt van graan en aardappelen. Vrijwel alle boerderijgebouwen zijn verbouwd tot woonhuis.

De huidige beroepsbevolking is veelal werkzaam in Assen en Groningen naast Vries en Roden. Voorts woont er een aantal vrije beroepsbeoefenaren.